Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez CEMEX Polska danych osobowych:

Kliknij w wybraną grupę odbiorców powyżej, aby przejść do odpowiedniej części Polityki prywatności CEMEX Polska.

Przejdź do informacji o Korzystaniu z plików Cookies, tzw. „ciasteczek”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH)

Informacje podstawowe
Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
Cele przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowy marketing, w tym profilowanie, cele analityczne.
Odbiorcy danych Organy administracji publicznej, dostawcy usług IT, dostawcy usług transportowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych oraz
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
  • przez e-mail: cemexpolska@cemex.com
  • telefonicznie: 22 571 41 00. 
    
 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
    
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • Zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
  • Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. W ramach działań marketingowych dokonujemy profilowania, czyli oceny Twoich zainteresowań i potrzeb w zakresie naszych produktów i usług. Profilowania dokonujemy, aby dopasować naszą ofertę do Twoich zainteresowań i potrzeb i żeby przekazywać Ci informacje i oferty, które mogą być dla Ciebie interesujące. Profilowania dokonujemy na podstawie informacji dotyczących rodzaju i skali Twojej działalności gospodarczej oraz poprzednich umów, które z nami zawarłeś. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży;
  • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi klientami;
  • Przeprowadzać badania satysfakcji, przygotowywać analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług, zbierać Twoje opinie o naszych towarach i usługach – w celu udoskonalenia naszych towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiej jakości towarów i usług;
  • Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
  • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

   

 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
   

 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych;
  • Naszym Dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

   

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki i Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
   

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany. 

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) 

  Prawo wniesienia sprzeciwu 

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

  Jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Prawo wniesienia skargi do organu 

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

 8. Konieczność podania danych

  Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCÓW (OSÓB FIZYCZNYCH)
 

Informacje podstawowe
Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
Cele przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowy.
Odbiorcy danych Organy administracji publicznej, banki, dostawcy usług IT.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
    
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • Zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.
  • Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
  • Prowadzić analizy wewnętrzne w związku naszą działalnością i zawartą z Tobą umową. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu wewnętrznych analiz i badań dotyczących prowadzonej działalności.
  • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

   

 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
   

 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych;
  • Bankom, w celu wypłaty wynagrodzenia;
  • Naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

   

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
   

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

  Prawo wniesienia sprzeciwu 

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

  Jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Prawo wniesienia skargi do organu 

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   

 8. Konieczność podania danych

  Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW – OSÓB KONTAKTOWYCH
 

Informacje podstawowe
Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
Cele przetwarzania Kontakt w bieżących sprawach biznesowych z podmiotem, który reprezentujesz lub w którym pracujesz, w tym w sprawie negocjowania, zawarcia i wykonywania umów, przedstawiania ofert, prowadzenia marketingu wobec tego podmiotu.
Odbiorcy danych Dostawcy usług.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych.
Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
    
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

  • Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych.
  • Prowadzić bezpośredni marketing naszych towarów i usług, w tym przekazywać Ci – jako pracownikowi naszego kontrahenta – informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży.
  • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
  • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

   

 4. Źródło danych

  Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
   

 5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
   

 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   

 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
   

 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

  Prawo wniesienia sprzeciwu 

  Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

  Jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Prawo wniesienia skargi do organu 

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INNYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z CEMEX POLSKA (TELEFONICZNIE, MAILOWO, PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z CEMEX w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem CEMEX ani Pracownikiem/Współpracownikiem kontrahenta CEMEX. 
 

Informacje podstawowe
Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na pytanie
Nawiązywanie relacji biznesowej i współpracy
Zapraszanie do udziału w wydarzeniach
Marketing
Odbiorcy danych Dostawcy usług IT
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych.
Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
    
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
  • Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.
  • Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. 
  Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. 
   

 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej CEMEX, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
   

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi Danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) 

  Prawo wycofania zgody 

  Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email privacy_poland@cemex.com, na adres pocztowy CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa lub telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta (800 700 077 lub 801 238 669). 

  Prawo wniesienia sprzeciwu 

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

  Prawo wniesienia skargi do organu 

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INNYCH OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ CEMEX POLSKA

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli CEMEX kontaktuje się Tobą w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem CEMEX ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta CEMEX. 
 

Informacje podstawowe
Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na pytanie
Nawiązywanie relacji biznesowej i współpracy
Zapraszanie do udziału w wydarzeniach
Marketing
Odbiorcy danych Dostawcy usług IT.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych oraz
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
    
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu.
  • Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę.
  • Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.
   

 4. Źródło danych

  Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub z publicznie dostępnego źródła otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

   

 5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. 
   

 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej CEMEX, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   

 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
   

 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) 

  Prawo wniesienia sprzeciwu 

  Jako, że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

  Prawo wniesienia skargi do organu 

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CEMEX POLSKA W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Informacje podstawowe
Administrator danych CEMEX Polska sp. z o.o.
Cele przetwarzania Zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i pracowników naszych kontrahentów na terenie naszych zakładów,
– ochrona naszego mienia i mienia pracowników oraz mienia naszych kontrahentów i ich pracowników, kontroli produkcji,
– zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić CEMEX Polska na szkodę.
Odbiorcy danych Dostawcy usług zabezpieczeń technicznych i IT oraz usług ochrony osób i mienia.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo dostępu do danych oraz inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  • przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
    
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz pracowników naszych kontrahentów na terenie naszych zakładów, w celu ochrony naszego mienia i mienia pracowników oraz mienia naszych kontrahentów i ich pracowników, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić CEMEX Polska na szkodę.
  W tym celu prowadzimy monitoring wizyjny oraz nagrywamy co dzieje się za pomocą kamer CCTV: na terenie zakładów CEMEX Polska oraz wokół tych zakładów.
  Podstawami prawnymi przetwarzania danych są art.22² kodeksu pracy oraz nasz prawnie uzasadniony interes służący realizacji celu przetwarzania danych opisanego powyżej.
   

 4. Sposób i zakres prowadzenia monitoringu wizyjnego

  Nagrywamy to, co dzieje się na terenie naszych zakładów oraz na terenach wokół tych zakładów za pomocą systemu kamer CCTV. Nagrywamy w ten sposób tylko obraz, bez głosu. W związku z tym na nagraniach rejestrowany jest wyłącznie wizerunek lub ruch osoby przebywającej w tym obszarze. W systemie monitoringu wizyjnego może być także rejestrowany numer rejestracyjny pojazdu osoby wjeżdżającej na zakłady CEMEX Polska, o ile taki pojazd znajdzie się w zasięgu kamer monitoringu.
  Kamery nie są umieszczone i nie rejestrują obrazu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarniach, w innych miejscach, w których pracownicy spędzają przerwy lub odpoczywają, w także w pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
   

 5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Dane w postaci wizerunku lub numeru rejestracyjnego pojazdu wjeżdżającego na zakład, zarejestrowane na nagraniach z monitoringu wizyjnego będziemy przechowywać przez okres 30 dni od momentu rejestracji nagrania z tolerancją do +/- 3 dni, (z możliwością przedłużenia tego okresu w uzasadnionych przypadkach do 90 dni), natomiast na nagraniach z monitoringu terenu kopalń kruszyw w zakresie Systemu Identyfikacji Pojazdów maksymalnie przez okres 90 dni.  
  W razie, gdy nagrania z monitoringu mogą być lub staną się dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, dane zgromadzone na tych nagraniach będziemy przechowywać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
   

 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w tym świadczącym dla nas usługi zabezpieczenia technicznego i IT oraz usługi ochrony osób i mienia . Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być także organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja, inne uprawnione organy władzy lub administracji publicznej) oraz ubezpieczyciel monitorowanego mienia lub osób. Nie zamierzamy przekazywać danych tych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO, ani do organizacji międzynarodowych.
   

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Cemex Polska lub z Inspektorem Ochrony Danych w CEMEX.

  Prawo wniesienia sprzeciwu 

  Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Prawo wniesienia skargi do organu 

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Konieczność podania danych

  Twój wizerunek jest w sposób automatyczny rejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego podczas przebywania na terenie naszego zakładu. Nie jest możliwy wstęp i przebywanie na terenie naszego zakładu lub innego obiektu bez podlegania monitoringowi wizyjnemu, o ile na terenie danego naszego zakładu lub innego naszego obiektu jest stosowany monitoring wizyjny.

  Na podstawie Twoich danych osobowych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Korzystanie z plików Cookies, tzw. „ciasteczek”

CEMEX.pl wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi funkcjami. 

Co to są pliki cookies? 

Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. CEMEX.pl nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, istniej możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. 

 

Jakie dane zbieramy o użytkowniku? 

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip., adres url, przeglądarka, itp.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. 

W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies? 

Twoje dane zbierane za pośrednictwem plików cookies będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. 

Przetwarzamy Twoje dane w powyższym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest dopasowanie treści strony, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści strony, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową. 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez cemexpolska@cemex.com lub na adres CEMEX Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa.

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki:

Zgoda na Politykę Prywatności  

Korzystanie z serwisu CEMEX.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu CEMEX.pl. Dalsze korzystanie z serwisu CEMEX.pl będzie oznaczało akceptację niniejszej Polityki oraz każdej jej aktualnej wersji. CEMEX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w każdym czasie. Niniejsza Polityka nie ma na celu i nie tworzy żadnych umownych lub innych praw na rzecz jakiejkolwiek ze stron.

Powiadomienie o zmianach w Polityce 

Jeśli CEMEX dokona zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zmiany te zostaną opublikowane na stronie internetowej CEMEX.pl tak, aby użytkownicy byli właściwie poinformowani o tym jakie informacje zbiera CEMEX, w jaki sposób i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, są one wykorzystywane oraz kiedy te informacje mogą zostać ujawnione.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zasad zachowania poufności, prosimy o kontakt z CEMEX poprzez następujący adres e- mail cemexpolska@cemex.com